previous arrow
next arrow
Slider

Dodatkowa weryfikacja uczestników MP w Maratonie Dębno

Przypominamy, że zapisy do Maratonu Dębno, z udziałem jedynie licencjonowanych zawodników, będącego równocześnie mistrzostwami Polski kobiet i mężczyzn na tym dystansie na rok 2021, przyjmowane są w Systemie STARTER PZLA do piątku do 17:00 !!

Równocześnie w zgodzie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi Polski Związek Lekkiej Atletyki wprowadził nakaz dodatkowej weryfikacji wszystkich zawodników, którzy zamierzają wziąć udział w rywalizacji o mistrzostwo kraju i dokonali już zgłoszenia w systemie do imprezy. Pełny komunikat PZLA poniżej:

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI

START ZAWODNIKÓW W PZLA MISTRZOSTWACH POLSKI W MARATONIE W DĘBNIE W DNIU 18 KWIETNIA 2021 ROKU MUSI BYĆ ZGODNA Z BIEŻĄCYMI ROZPORZĄDZENIAMI RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII.

Zgodnie z zapisem § 9:ust. 16 w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

W związku z powyższym wszyscy zgłoszeni zawodnicy z wyłączeniem zaproszonych zawodników zagranicznych winni udokumentować możliwość udziału w PZLA Mistrzostwach Polsk iw maratonie w Dębnie dniu 18 kwietnia 2021 roku.

Zawodnicy zobowiązani są do udokumentowania możliwości udziału poprzez przesłanie jednego z poniższych potwierdzeń na pocztę elektroniczną debno2021@pzla.pl do dnia 14 kwietnia do godziny 20:00:

  • dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie – wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  • dokument wystawiony przez podmiot opłacający stypendium sportowe – zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
  • dokument wystawiony przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski – zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Weryfikacja otrzymanych potwierdzeń przez organizatora odbędzie się w dniu 15 kwietnia, a zgoda na start zostanie odnotowana w Systemie STARTER PZLA.

Languages »