previous arrow
next arrow
Slider

STATUT PSB

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIEGÓW

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskiego Stowarzyszenia Biegów w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem, zawiązanym dla organizatorów biegów ulicznych, przełajowych, górskich i maratonów oraz klubów biegacza, redakcji sportowych, sponsorów i sympatyków stowarzyszenia.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piła. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 

§ 3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest w całości na działalność statutową stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aktywnego trybu życia, upowszechniania biegania, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

 

§ 10

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. a)Planowanie i organizowanie sportowych i rekreacyjnych imprez biegowych przez członków stowarzyszenia – organizatorów imprez, w ramach posiadanych możliwości organizacyjnych i finansowych,
 2. b)Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy spędzania czasu wolnego i rekreacji fizycznej,
 3. c)Opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie kalendarzy oraz materiałów reklamowych imprez biegowych,
 4. d)Rozpowszechnianie poradników, informatorów, wytycznych niezbędnych do prawidłowej organizacji imprez biegowych,
 5. Organizowanie konferencji dla organizatorów imprez biegowych,

 

 1. f)Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. a)zwyczajnych,
 2. b)wspierających,
 3. c)honorowych.

 

§ 13

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. a)posiada zdolność do czynności prawnych,
 2. b)złoży deklarację członkowską na piśmie,
 3. c)uiści składkę członkowską.

 

§ 14

Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek minimum 10 członków Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. b)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. c)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. d)zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 5. e)używać godła i znaku Stowarzyszenia,
 6. f)korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. a)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. b)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. c)regularnego opłacania składek,
 4. d)godne reprezentowanie Stowarzyszenia oraz dbanie o jego dobre imię.

 

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 § 23

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. a)pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. b)wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek przez okres roku,
 1. c)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. d)śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§ 25

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. a)Walne Zgromadzenie Członków,
 2. b)Zarząd,
 3. c)Komisja Rewizyjna.

 

§ 27

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 29

 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. b)z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 31

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia celem przyjęcia sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia. Raz na cztery lata, nie później niż w terminie 30 dni od upływu kadencji władz Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zbiera się w celu wyboru władz i ustalenia kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje pisemnie do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 32

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przypadku obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych.

 

 

§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

 

§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 1. a)określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. b)uchwalanie zmian statutu,
 3. c)wybór i odwoływanie członków wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. d)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. e)rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. f)uchwalanie budżetu,
 7. g)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. h)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. i)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. j)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. k)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. l)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. m)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeż

do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

§ 36

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§ 37

Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Członków. Wiceprezesa i Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

§ 38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes. Obecność Członków Zarządu Stowarzyszenia na posiedzeniach jest obowiązkowa.

 

§ 39

W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia jego obowiązki przejmuje Wiceprezes na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

§ 40

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. a)realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. c)sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. e)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. f)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie jego bieżącą działalnością,
 7. g)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. h)przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 41

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Członka. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. a)kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. b)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. d)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 44

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 45

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. a)ze składek członkowskich,
 2. b)darowizn, spadków, zapisów,
 3. c)dotacji i ofiarności publicznej,
 4. d)z dochodów z działalności gospodarczej.

 

§ 46

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia.

 

§ 47

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 48

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 49

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 51

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 52

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Languages »