previous arrow
next arrow
Slider

ZALECENIA DLA ORGANIZATORÓW

 

ZALECENIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE
REGULAMIN I PROGRAM BIEGU

Regulamin biegu powinien być napisany według wzoru zamieszczonego w „Kalendarzu PSB” i zawierać najistotniejsze punkty organizacji sportowej zawodów.
Zaleca się, aby ostateczna wersja regulaminu ukazała się w momencie uruchomienia elektronicznego systemu zgłoszeń. Zaleca się także, aby wcześniejsze wersje (jeśli organizator przewiduje pewne zmiany np. wysokości nagród), powinny posiadać dopisek – „projekt”.
Program zawodów powinien być wyeksponowany w biurze zawodów podczas weryfikacji, oraz w miarę możliwości przekazany zawodnikom wraz z materiałami informacyjno-reklamowymi.
Regulamin, mapka trasy oraz program powinny być umieszczone w widocznym miejscu w biurze zawodów.

ZALECENIA DO REGULAMINU
Zaleca się stosować zamiast zapisu „OPŁATA”, zapis „WPISOWE”.
Wpisowe jest przeznaczone na wydatki poniesione na minimalne zabezpieczenie i przygotowanie imprezy biegowej pod względem sportowym:
– ustalenie jasnego regulaminu wg zaleceń PSB, min. podział kategorii wiekowych,
– wytyczenie i pomiar trasy biegu oraz jej oznakowanie,
– zabezpieczenie trasy biegu,
– zabezpieczenie i oznakowanie oraz nagłośnienie startu i mety biegu,
– zabezpieczenie szatni-przebieralni przed i po biegu,
– zabezpieczenie depozytu rzeczy na czas trwania biegu,
– zabezpieczenie toalet przed i po biegu oraz umywalni, ze wskazaniem na natryski,
– zabezpieczenie służby medycznej przed, w trakcie i po biegu,
– zabezpieczenie służb porządkowych przed, w trakcie i po biegu, wedlug obowiązujących przepisów ustawy o imprezach masowych,
– zabezpieczenie sprawnego działania biura zawodów, gdzie są dokonywane zapisy i weryfikacja,
– zabezpieczenie sprawnego i czytelnego pomiaru czasu oraz ustalenia kolejności na mecie biegu,
– podanie do publicznej informacji wyników biegu – na zawodach w wersji nieoficjalnej, do 3 dni po biegu jako wyniki oficjalne.
Wszystkie inne świadczenia nie podlegają interpretacji „wpisowe pod względem sportowym”
Zaleca się, stosować minimalne stawki „wpisowego” na zawodach, w których przyznawane są nagrody:
– na dystansie do 10 km – minimalne wpisowe powinno wynosić 20 zł,
– na dystansie do 21,1 km – minimalne wpisowe powinno wynosić 40 zł,
-na dystansie 42,195 km i więcej – minimalne wpisowe powinno wynosić 60 zł.
Kwoty te dotyczą pierwszego terminu zgłoszeń. Wielkości wpisowego wpłacane w późniejszym terminie zależą od organizatora.
W celu sprawniejszej organizacji biura zawodów – szybszej weryfikacji i wydawania numerów startowych szczególnie w dniu zawodów zaleca się w biegach z obsadą powyżej 400 zawodników, dokonywać wcześniejszych zgłoszeń i opłat drogą elektroniczną.
Ponadto zaleca się przyporządkowywanie numerów do zawodnika w momencie opłaty i jego zgłoszenia.
W zawodach z obsadą 200-400 zawodników zaleca się zakończyć weryfikację zawodników na godzinę przed rozpoczęciem biegu. W mniejszych biegach (poniżej 200 zawodników) można zakończyć weryfikację 30 minut przed startem. Informacje te muszą być koniecznie umieszczone w regulaminie biegu.
Organizator powinien posiadać interpretację pobierania podatku od nagród pieniężnych od zawodników z Polski i z zagranicy.

Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu biegu i jest akceptacją umowy cywilnoprawnej z organizatorem. Zaleca się stosowanie karty zgłoszeń oraz druk informacji na wewnętrznej stronie numeru startowego według wzoru zamieszczonego w „Kalendarzu PSB”.
Zaleca się stosowanie limitu czasu ukończenia biegu, szczególnie w przypadku rozgrywania biegów na drogach publicznych, gdzie organizator jest zmuszony do zakończenia biegu w ściśle określonym przedziale czasu. Przy przekroczeniu tego limitu zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziów lub służb porządkowych do zdjęcia numeru startowego i opuszczenia trasy zgodnie z regulaminem biegu.

Limit czasu powinien być wyraźnie podany i opisany w regulaminie biegu.
Zaleca się , aby każdy komunikat końcowy był sporządzony wg wzoru zamieszczonego w „Kalendarzu PSB”. Przyjmuje się oznaczenia dla płci: M – mężczyźni i K – kobiety. Komunikat powinien być upubliczniany w dniu zawodów na bieżąco z dopiskiem „wyniki nieoficjalne”. Oficjalny komunikat zaleca się umieścić na stronie internetowej organizatora lub patrona medialnego lub portalu informującego o biegach z możliwością wydrukowania go, w terminie maksymalnie do 3 dni od zakończenia zawodów.

ZALECANE MAKSYMALNE DYSTANSE W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU ZAWODNIKA
O wieku decyduje dokładna data urodzenia – wiek na dzień rozgrywania zawodów.
– do 12 lat – dystans do 4 km
– do 16 lat – dystans do 10 km
– do 18 lat – dystans do 20 km
– powyżej 18 lat – dystans powyżej 20 km

ZALECANE KATEGORIE WIEKOWE W 2019 ROKU
– K,M-16 – (16-19 lat) – 2003-2000
– K,M-20 – (20-29 lat) – 1999-1990
– K,M-30 – (30-39 lat) -1989-1980
– K,M-40 – (40-49 lat) -1979-1970
– K,M-50 – (50-59 lat) – 1969-1960
– K,M-60 – (60-69 lat) – 1959-1950
– K,M-70 – (powyżej 70 lat) – 1949 i starsi
Przy zaliczeniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę, chyba że organizator zdecyduje inaczej i umieści tę informację w regulaminie biegu.
Organizator ma prawo podziału zawodników na inne kategorie wiekowe, ale należy przy tym zachować pewną zasadę, że nazwa kolejnej kategorii wiekowej zaczyna się ilością lat najmłodszego rocznika jaki jest przydzielony do danej kategorii.
Przykładowo: M-20 (20-29 lat) – 1999-1990, M-30 (30 -39 lat)-1989-1980.
Podobnie przy podziale co 5 lat, np. K-40 (40-44 lata) -1979 – 1975, K-45 (45- 49 lat) – 1974-1970, itd.
– Klasyfikacja generalna biegu dotyczy kolejno najlepszych na mecie – mężczyzn i kobiet – niezależnie od kategorii wiekowych w jakich startują. Ilość nagrodzonych zawodników i zawodniczek w klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych określa organizator z uwzględnieniem, że sklasyfikowanych musi być minimum 3 zawodników.
– Nagrody w klasyfikacjach wiekowych powinny pokrywać się z nagrodami w klasyfikacji generalnej
– zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej jako 30-latek powinien także zająć pierwsze miejsce w kategorii wiekowej M-30.
– W przypadku startu w biegu zawodników na wózkach i na łyżworolkach, należy dla tych zawodników sporządzać osobne klasyfikacje.

KLASYFIKACJE ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wszystkie kategorie osób niepełnosprawnych mogą być rozpatrywane tylko według klasyfikacji konkurencji rozgrywanych w lekkoatletyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem przygotowanym przez organizatora.

PRZEPISY KWALIFIKACYJNE DO UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
(na podstawie: Paweł Zychowicz, wprowadzenie-redakcja Leszek Solarz, lipiec 2005, grudzień 2005, aktualizacja; LS, lipiec 2006)
Zawodnicy powinni posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach sportowych w danej dyscyplinie potwierdzoną odpowiednim wpisem w książeczce zdrowia zawodnika (dokumentacja różni się w zależności od organizacji). Lekarz decyduje o rodzaju i zakresie przeprowadzonych badań – szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na rodzaj dysfunkcji zawodnika i rodzaj uprawianej dyscypliny. Oprócz tego, do zawodów PZSN „Start”, każdy zawodnik z uszkodzeniem narządu wzroku i ruchu klasyfikowany jest do odpowiedniej grupy i klasy startowej (według klasyfikacji medycznej stosowanej w sporcie osób niepełnosprawnych, której skrót i opis znajduje się poniżej). Wymienione są w niej rodzaje uszkodzenia narządu ruchu oraz stopień uszkodzenia wzroku, które mogą startować w zawodach PZSN „Start”.
Klasyfikacja medyczna stosowana w sporcie osób niepełnosprawnych:
– inwalidzi narządu wzroku,
– inwalidzi narządu słuchu,
– inwalidzi z amputacjami kończyn,
– inwalidzi z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
– inne uszkodzenia narządu ruchu „LA” (Les Autres),
– porażenia mózgowe „CP”,
– dyscypliny dla osób z niepełną sprawnością intelektualną,
– inne, niesklasyfikowane.

ZASADY UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWE
Grupa I – Inwalidzi narządu wzroku „B”
W zawodach lekkoatletycznych biorą udział zawodnicy niewidomi i słabo widzący. W zależności od stopnia uszkodzenia wzroku mogą startować w różnych konkurencjach z wyjątkiem biegów przez płotki i z przeszkodami, skoku o tyczce, rzutu młotem. Sztafety 4x100m rozgrywane są w takim składzie, aby był w niej przynajmniej jeden zawodnik niewidomy (klasa B1) oraz najwyżej jeden zawodnik słabo widzący z klasy B3. W skoku w dal i trójskoku w klasach B1 i B2 zawodnicy odbijają się ze strefy (1 m).
Niewidomi biorą udział w zawodach w okularach zasłaniających (nieprzezroczystych) oczy oraz korzystają z pomocy przewodnika, których zadaniem jest prowadzenie i orientowanie zawodnika.
Niedozwolona pomoc (pociąganie, popychanie) zagrożona jest dyskwalifikacją zawodnika.
W konkurencjach biegowych zawodnik z przewodnikiem biegną razem mając do dyspozycji dwa tory w biegach, w których start lub cały dystans rozgrywany jest po torach. Zawodnik z przewodnikiem mogą być połączeni przy pomocy specjalnej linki, nie dłuższej niż 0,5 m.
Zawodnicy z klasy B3 biorą w zawodach udział zgodnie z przepisami dla osób pełnosprawnych.
W trakcie zawodów powinna być zachowana cisza, ponieważ zbytni hałas może dezorientować zawodników, utrudniać kontakt z przewodnikiem i przeszkadzać im w ten sposób oddanie skoku czy rzutu na miarę ich możliwości.
PSB zaleca – jeżeli organizator chce wprowadzić klasyfikację niepełnosprawni – „inwalidzi wzroku” to wyłącznie dla osób z grupy B1 – z zaznaczeniem, że zawodnik musi biec z przewodnikiem.

Grupa II – Inwalidzi narządu słuchu – 100%
Osoby z uszkodzeniem narządu słuchu mogą uprawiać praktycznie wszystkie dyscypliny sportowe według przepisów dla osób pełnosprawnych, z tym tylko, że zmienić należy sędziowską sygnalizację z dźwiękowej na wizualną. W Polsce najpopularniejsze są takie dyscypliny, jak koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, strzelectwo, narciarstwo, bilard oraz szachy.
PSB zaleca – zawodnicy niepełnosprawni – inwalidzi narządu słuchu, powinni być klasyfikowani według klasyfikacji dla osób pełnosprawnych.
Grupa III – Inwalidzi z amputacjami kończyn
Grupa IV – Inwalidzi z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF), uzupełnione przepisami dostosowującymi konkurencje do możliwości poszczególnych grup startowych, zatwierdzonymi przez światowe organizacje sportu niepełnosprawnych. W konkurencjach lekkoatletycznych startują zawodnicy ze wszystkich grup schorzeniowych. Na zawodach odbywają się praktycznie wszystkie konkurencje lekkoatletyczne z wyjątkiem biegów przez płotki i z przeszkodami, skoku o tyczce i rzutu młotem. Ze względu na dużą ilość konkurencji oraz klas startowych (wydzielonych ze względu na stopień dysfunkcji) na zawodach lekkoatletycznych dla osób niepełnosprawnych odbywa się wielokrotnie więcej startów niż na zawodach dla osób pełnosprawnych.
Niektórzy zawodnicy mają możliwość wyboru pozycji startowej (tj. stojącej lub siedzącej).
W konkurencjach, w których startują zawodnicy na wózkach, specjalne przepisy określają warunki, jakie powinien spełniać wózek aby został dopuszczony użytku w trakcie zawodów. Obecnie w konkurencjach rzutowych zawodnicy korzystają ze specjalnie zrobionych do tego celu siedzisk, które umożliwiają szybkie i pewne przymocowanie na rzutni oraz zapewniają zawodnikowi maksymalną stabilność przy pełnej swobodzie ruchów.
PSB zaleca – jeżeli organizator chce wprowadzić klasyfikację niepełnosprawni – „inwalidzi z amputacjami kończyn” i „inwalidzi z uszkodzeniem rdzenia kręgowego”, powinien wprowadzić dwie klasyfikacje:
– niepełnosprawni – inwalidzi z amputacjami kończyn górnych, bez podziału na ubytek kończyny (osoby mogące biegać),
– niepełnosprawni na wózkach – inwalidzi z amputacjami kończyn dolnych i uszkodzeniem rdzenia kręgowego, z podziałem na rodzaj wózka:
a. niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich z napędem pośrednim,
b. niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.
Nie zaleca się stosować innych klasyfikacji. Można stosować „wyróżnienia” dla innych zawodników niepełnosprawnych, ale jest to już w interpretacji każdego organizatora. Informacja
powinna być wyraźnie zapisana w regulaminie biegu.

ORGANIZACJA STARTU, METY i TRASY
W każdych zawodach, zaleca się wyraźne oznakowanie i nagłośnienie miejsca startu i mety. Linie startu należy wyraźnie wyznaczyć (łatwa do usunięcia farba lub taśma koloru białego, żółtego). Zaleca się ograniczyć taśmą linię startu przed ustawieniem zawodników.
W zawodach z obsadą zawodników niepełnosprawnych na wózkach, zawodników elity oraz w zawodach z liczbą startujących powyżej 1000 osób, zaleca się tworzenie stref dla poszczególnych grup zawodników:
– pierwsza strefa – zawodnicy niepełnosprawni na wózkach,
– druga strefa – zawodnicy elity,
– trzecia strefa i kolejne – ustawienie zawodników według uzyskanych czasów w danym roku (strefy oznaczone numerami lub kolorami i odpowiednio do tego oznaczone numery zawodników).
Zaleca się, aby zawodnicy zaproszeni na zawody (tzw. elita) miała przyporządkowane „wysokie numery”, czyli od 1 do 30 – na przykład 20 numerów dla mężczyzn i 10 dla kobiet. Przyporządkowanie wysokich numerów daje łatwość w obserwacji zawodników na trasie dla organizatorów, sędziów, dziennikarzy w strefie startu i mety.
Zaleca się, aby pilot prowadzący bieg (samochód, motor) były oznakowane i prowadziły zawodnika do mety, nawet w przypadku kilku pętli.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW – OBOWIĄZKOWE
Zawodnik powinien mieć zapewnione następujące świadczenia pod względem sportowym:
– regulamin z jasnym opisem i podziałem kategorii wiekowych,
– numer startowy ,
– wytyczoną, zmierzoną , oznakowaną (w tym znaczniki kilometrów) i zabezpieczoną trasę biegu,
– zabezpieczone i oznakowane oraz nagłośnione miejsce startu i mety biegu,
– zabezpieczoną szatnię – przebieralnię przed i po biegu,
– zabezpieczony depozyt rzeczy na czas trwania biegu,
– zabezpieczone toalety przed i po biegu oraz umywalnie, ze wskazaniem na natryski,
– zabezpieczoną służbę medyczną przed, w trakcie i po biegu,
– zabezpieczone sprawne biuro zawodów, gdzie są dokonywane zapisy i weryfikacja,
– zabezpieczony sprawny i czytelny pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie biegu,
– podanie do publicznej informacji wyników biegu – na zawodach w wersji nieoficjalnej, do 3 dni po biegu jako wyniki oficjalne.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW – NIEOBOWIĄZKOWE
Organizator może, zapewnić świadczenia, które powinny wynikać z zabezpieczeń pozyskanych ze strony sponsorskiej lub podobnej. Zaleca się stosować je w zakresie:
– w biegach powyżej 15 km zapewnić przynajmniej jeden punkt żywieniowy,
– zalecane rozmieszczenie punktów z napojami co 5 km,
– po biegu zapewnić napoje dla zawodników (minimum woda źródlana),
– umożliwić otrzymanie dyplomu/certyfikatu ukończenia biegu – wydruk ze strony internetowej organizatora. Nie zaleca się drukowania i wydawania dyplomów na mecie zawodów,
– po biegu wręczyć medal – zaleca się dla półmaratonu i maratonu,
– wręczyć upominki tzw. pakiet uczestnictwa, otrzymany od sponsorów, podczas weryfikacji w biurze zawodów,
– umożliwić rezerwacje noclegów internatach, hotelach, które powinny być obowiązkowo płatne przez zawodnika ewentualnie zabezpieczyć zawodnikom nocleg na podłodze w sali sportowej (wskazana minimalna opłata).

Languages »